|

Нүүдлийн шувууд ба шувууны томуу

5166

Судлаачид, байгаль хамгаалагчид саяханыг болтол өндөр хоруу чанарт шувууны томуугийн тархалтад зэрлэг шувууд холбогдол багатай гэж үздэг байв. Тэд шувууны